เวชปฏิบัติทัวไป

เวชปฏิบัติทัวไป (General Practice) ให้บริการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุกรรมทัวไป เวชปฏิบัติ พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ