กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) เด็กที่มีสุขภาพดีและมีความสุขจะต้องมีการเจริญเติบโตทางร่างกายสมอง เชาวน์ปัญญา อารมณ์ และมีพัฒนาการที่ดี โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลมีความพร้อมให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก ให้วัคซีนในเด็กตามตารางและวัคซีนเสริมที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาตัววัคซีน