โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard การมีสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตดี การที่เราสามารถตรวจพบโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ยังไม่มีอาการ ทำให้เราได้รับการรักษาที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้โรคลุกลามไปมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard Program ราคา 3,900 บาท